V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.


 Zakon ne predpisuje, da se morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto začeti z 1.


»Resetiranje« številk računov ob začetku novega poslovnega leta ni niti obvezno niti ni prepovedano. 


Pravila za »resetiranje« številk računov določi zavezanec v internem aktu izdanem na podlagi šestega odstavka 5. člena ZDavPR.


Vir:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf